Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

NATIONAL SERVICE SCHEME
...

NATIOANL SERVICE SCHEME COMMITTEE
DESIGNATIONNAME
PresidentProf. Hans Dhar Jha
Director
SecretaryDr. Puram Aravinda Kumara Somadutt
AdvisorProf. Ramachandrula Balaji
Committee MembersDr. Venkataramana S Bhat
Dr. Prashant A G
Dr. Ramachandra H D
Sri Shashidhar K V
Dr. Prabhakara M.A.
Dr. Kavitha S.
Dr. K Shivakumari
Mr. Yogisha Vishnu Bhat (Student Rep)
Mr. Nahusha (Studnet Rep)
Miss Gagana H V (Student Rep)
Miss Vidwatsenaa (Student Rep)
Gram Panchayant PresidentSmt Sandhya Mariyappa Gowda
Local AdvisorsProf. A.P. Sachidananda
Sri Mahabala Bhide
Dr. Mahesh Kakathkar
Sri K. Balakrishna